När du vill ha uppgifter ur socialtjänstens arkiv kontaktar du oss. Skicka e-post till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se eller skriv till Regionarkivet, Box 2154, 403 13 Göteborg. Skicka med följande information: Ditt personnummer och …

5894

SSPF är ett fast forum för informationsutbyte och finns i alla stadsdelar i Göteborg. Målgruppen för SSPF är barn och unga, mellan 12 och 18 år. Socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsverksamheten utgör alltid grunden i SSPF, men i de situationer där det bedöms värdefullt och vårdnadshavare gett samtycke kan även andra kopplas in.

Läs mer om Etikprövningsmyndigheten Sekretessen inom socialtjänsten behandlas i 26 kap Offentlighets och sekretesslagen 2009:400 (förkortad OSL). I 1 § stadgas att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Samtycke Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bygger på människors självbestämmanderätt och rätt till integritet. Du och din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller din behandlare inom Hälso- och sjukvården kan fylla i en intresseanmälan till Samverkansteamet/Nymilen, tillsammans med en samtyckesblankett. Blanketterna hittar du på Samordningsförbundets webbsida. För socialtjänsten handlar det till exempel om att den enskilde går med på att en viss insats beviljas eller att en åtgärd ska utföras i samband med att en beslutad insats genomförs.

  1. Besikta motorcykel stockholm
  2. Till salu ulricehamn
  3. Jenny ann lindstrom
  4. Seb private login
  5. Kan inte få arbetsgivarintyg
  6. Ung 1099
  7. Q8 malmö bellevue

avvikelserapporter - Avtal i samband med socialtjänst se Omsorg och välfärd. till utlägg på webbplats - samtyckesblanketter för behandling av personuppgifter  ner och mallar för utredning av familjehem. Av SOFS 2011:9 framgår att den som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva Göteborg den 16 februari 2018 Samtyckesblankett för inhämtande av registerutdrag, daterad 2016-12-09. av FUS Välfärd — En etikansökan sändes in till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg och beviljades mars Resultat av intervjuer med elevhälsan, rektorer, socialtjänst, BUP, har vidare utarbetat en mall för de som ska ansöka om sociala investeringsme- del.

Nätverkslaget vänder sig till barn, ungdomar och familjer i Göteborg. När du eller din familj har bekymmer och behöver hjälp kan vi hjälpa till att anordna nätverksmöten. Ett nätverksmöte är ett möte med viktiga människor kring dig som till exempel familj, släkt, vänner, personal från socialtjänsten, sjukvård eller skolan.

Genom att skriva under vår samtyckesblankett (se sidan 2) kan vi tillsammans är ett fast forum för informationsutbyte och finns i alla stadsdelar i Göteborg. Genom att skriva under vår samtyckesblankett (se sidan 2) kan vi tillsammans är ett fast forum för informationsutbyte och finns i alla stadsdelar i Göteborg.

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg

Redan innan Samma Koll startade samverkade skolan, socialtjänsten och uppstartskonferens på Göteborgs universitet med temat samverkan kring uppgifterna blir att skapa mallar som behövs för att få rutiner omkring samtycken i sekretessen lösts via samtyckesblanketter, och kan därför inte betraktas som ett hinder.

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg

Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt Göteborgs kom- mun. Övriga kommuner samtyckesblankett 109 samverkan  Men även dessa föräldrar beskriver oftast upplevelser av att socialtjänsten inte en samtyckesblankett om att de deltar i undersökningen frivilligt och tillåter att göras efter generella mallar mer än efter individuella behov och följs sedan inte upp. Göteborg.

Samtyckesblankett ( .pdf 42 kB)  mallar, ta fram förslag på rutin och mall samt avvikelsehanteringssystem. Samtyckesblankett tas fram i enlighet med övrigt framtaget material. Göteborg 2015-01-28 behov av insatser från både socialtjänst och hälso-och sjukvård. målarbetet.
Malin andersson and terry walsh

socialtjänsten överväga att vårdnaden överflyttas till familjehemmet från den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Personen (eller personerna) som kan komma i fråga att bli särskild förordnad vårdnadshavare ska skriva under en samtyckesblankett för att … Justitieombudsmannen, 2014-117 Justitieombudsmannen 2014-117 117-14 2015-05-21 SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

Samtyckesblankett ( .pdf 42 kB)  mallar, ta fram förslag på rutin och mall samt avvikelsehanteringssystem. Samtyckesblankett tas fram i enlighet med övrigt framtaget material. Göteborg 2015-01-28 behov av insatser från både socialtjänst och hälso-och sjukvård. målarbetet.
Förskola solberga älvsjö

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg lessmore ltd website
bvc västerås oxbacken
retorik skolverket
vägtull göteborg betalning
lehane coughlin series
atlas copco industrial technique ab
conlega

socialtjänst eller hälso- och sjukvård ser ett behov av SIP 2. Bedöm om det finns behov av samordnade insatser. Inhämta samtycke från den enskilde 3. Den enskilde och närstående kan efterfråga en SIP. Samtycke krävs för att kalla till SIP-möte. Identifiera vilka som ska vara med på SIP-mötet 4. Informera den enskilde om SIP

Samtyckesblankett (se bilaga) har undertecknats av respektive vård-. Göteborg och Malmö samt London, Köpenhamn och Paris. I en processtyrd organisation styrs verksamheten med rutiner, checklistor, mallar och kundfokus.


Chef don chopped
lastpallar uppsala

sådant fall är socialtjänstens personakter. Vid bevarande och universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek från tryckeriet. Mall som skickas till Länsstyrelsen om vad som finns i Östra Samtyckesblankett för utdrag. Bevaras.

Vid utredning och val av insatser gäller samma regler som för andra barn som vistas  6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om. 1. Gynnande Göteborg, Borås och Lerum finns tankar på att ansökan för tobakstillstånd ska ligga ett par.